Egzamin praktyczny - zasady zdawania egzaminu

Egzamin praktyczny jest nierozłączny i uznaje się za zaliczony tylko po zdaniu obu jego części - manewrów i jazdy po mieście. W przypadku pozytywnej oceny z manewrów i negatywnej z jazdy w ruchu miejskim, kandydat na kierowcę zobowiązany jest do ponownego zaliczenia zadań na placu manewrowym.


Osoba egzaminowana może zgłaszać do dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Egzaminacyjnego skargi w razie niezgodności przebiegu egzaminu z obowiązującymi przepisami - w ciągu 7 dni od daty jego przeprowadzenia. W razie nie zaliczenia egzaminu lub nie przystąpienia do niego w ustalonym terminie, następny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po 7 dniach .


Aby poprawić nie zaliczony egzamin należy ponownie wnieść w ośrodku ruchu drogowego opłatę za egzamin. Po trzykrotnym nie zdaniu egzaminu państwowego należy wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu dodatkowym. Szkolenie to odbywa się w dowolnym ośrodku szkoleniowym i składa się z:

10 godzin zajęć teoretycznych w zakresie kategorii B prawa jazdy w przypadku trzykrotnego nie zaliczenia testów;
5 godzin nauki jazdy w przypadku trzykrotnego nie zaliczenia części praktycznej.

Przepisy przewidują obowiązek wypełnienia przez egzaminatora arkusza przebiegu egzaminu , jest to formularz z opisem błędów popełnionych przez zdającego. (Dziennik Ustaw Nr.217 wzór nr.7)
Po zakończeniu egzaminu praktycznego egzaminator informuje osobę zdającą o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania i przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

W 2009 roku zmieniły się zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. B. O tych zmianach mówi poniższy film:

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.