Dokumenty jakie należy skompletować w celu uzyskania prawa jazdy (po 19.01.2013)

Wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy dokumenty składamy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wydziale komunikacji. W starostwie uzyskujemy profil kandydata na kierowcę (PKK). Ten numer, w połączeniu z PESEL-em,  pozwoli na pobranie przez szkołę jazdy danych z profilu.

Są to następujące dokumenty:

1.Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań przewidzianych w ustawie

(pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu negatywnych przesłanek).2. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane.

          (orzeczenie psychologa nie jest wymagane przy prawie jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T)

3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami – ta nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

4. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy (jeżeli kandydat je posiada). 

Załatwienie formalności związanych z PKK można także powierzyć pracownikowi wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Dzieje się to poprzez udzielenie mu pełnomocnictwa.

Poniżej przedstawiamy schemat obiegu dokumentacji (od momentu zapisu do chwili otrzymania prawa jazdy)

 

Stan wykonania prawa jazdy można sprawdzać na stronie PWPW.

Koszt odbioru prawa jazdy

Na dzień dzisiejszy, czas oczekiwania na odbiór prawa jazdy to okolo 2 tygodnie, a opłata za wydanie prawa jazdy, uiszczana przy odbiorze, wynosi 84,50 zł.

Ważność prawa jazdy

Prawo jazdy ważne jest na taki okres, który widnieje na orzeczeniu lekarskim. Termin ważności jest widoczny w rubryce 4b, jeśli jest kreska to oznacza że prawo jazdy jest bezterminowe.

Wzór prawa jazdy

Polskie prawo jazdy wg standardu UE po 19.01.2013; wzór przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Polskie prawo jazdy wg standardu UE po 1.05.2004; wzór przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wzór prawa jazdy - awersWzór prawa jazdy - rewers

SZEROKIEJ DROGI

Komentarze

Kruszynska
Jola
marek
darek
Ludmiła
loki
dzaga
Adres
01,06
adelajda

Strony

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.