Art. 15

Przepisów art. 11–14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.