Art. 43

1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

2. (uchylony).

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.