Skrzyżowanie

 

 

skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.

Z punktu widzenia geometrycznego skrzyżowania dróg mają różne kształty. 

  • Skrzyżowanie powstałe z przecięcia dróg ma kształt krzyża lub litery X,
  • odgałęzienia jednej od drugiej - kształt litery T. 
  • rozwidlenia dróg - kształt litery Y. 
  • Szczególnym rodzajem skrzyżowania dróg jest skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym.

Kierujący pojazdem powinien znać zasady ruchu obowiązujące przy .

  • przejeżdżaniu skrzyżowań równorzędnych
  • skrzyżowań ze znakami drogowymi
  • skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 
  • skrzyżowań o ruchu kierowanym przez uprawnioną osobę
  • skrzyżowań o ruchu okrężnym

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego. a w szczególności dotyczącymi:

definicji drogi ekspresowej art. 2 pkt 4
przechodzenia pieszego przez jezdnię poza przejściem dla pie­szych

art. 13 ust. 2 i 3

zakazu zawracania na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżo­wania lub miejsca do tego przeznaczonego

art. 22 ust. 6 pkt 3

zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego, z wyjątkiem skrzyżowa­nia o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

art. 24 ust. 7 pkt 3
przecinania się kierunków ruchu art. 25

ustąpienia pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżo­waniu przez jezdnię drogi poprzecznej,na którą wjeżdża pojazd

art. 26 ust. 2

możliwości wyprzedzania na skrzyżowaniu i przejeździe tramwa­jowym, na których ruch jest kierowany

art. 28 ust. 6

zakazu zatrzymywania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległo­ści mniejszej niż 10 m od niego

art. 49 ust. 1 pkt 1

 

Przecięcie drogi z torami kolejowymi powinno odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przecięcia linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. 

Dz.U. Nr 33. poz. 144 

Dz.U. Nr 100. poz. 1082

Torowisko przecinające drogę twardą w jednym poziomie nie stanowi obszru skrzyżowania tylko przejazd kolejowy lub torowisko tramwajowe

Komentarze

Anonymous

Dodaj komentarz

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.