Autostrada

Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep.

Autostrada to droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady.

Na autostradzie nie występują skrzyżowania w rozumieniu ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Są tam węzły drogowe, jedno- lub wielopoziomowe, umożliwiające zjazd z autostrady i w konsekwencji zmianę kierunku jazdy.  Węzły takie pozbawione są połączeń przecinających przeciwbieżny pas ruchu. Do węzła i z węzła prowadzą najczęściej wydzielone pasy ruchu służące do zjazdu z autostrady i do włączania się do ruchu na autostradzie. Najbardziej znanym typem skrzyżowania wielopoziomowego jest „koniczynka” – dwupoziomowa, z czterema łukami (1/4 okręgu) prawo skrętu i czterema łukami (3/4 okręgu) lewoskrętu.

Znaki drogowe związane z autostradą

D-9
„autostrada”

D-10
„koniec autostrady”

D-49
“pobór opłat” uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd autostradą. 

T-28
Tabliczka T-28 z napisem “płatna” może być umieszczona pod znakiem D-9 i oznacza, że za przejazd autostradą pobierana jest opłata.

F-14c
„tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania”

F-14b
„tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania”

F-14a
„tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania”

Bramka opłat na autostradzie

Przepisy ruchu drogowego związane z autostradą

Akt prawny Opis
(art. 20 ust. 3 i 4)Maksymalna dopuszczalna prędkość na autostradzie dla samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego do 3,5t wynosi 140 km/h, a dla zespołu pojazdów (samochód plus przyczepa) – 80 km/h
(art. 20 ust. 3 i 4)Maksymalna dopuszczalna prędkość na autostradzie dla autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne  wynosi 100 km/h.
 (art. 22 ust. 6 pkt 2)Zawracanie na autostradzie jest zabronione
(art. 23 ust. 2)Cofanie pojazdu na autostradzie jest zabronione
(art. 31 ust. 2 pkt 5)Holowanie na autostradzie jest zabronione, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do tego celu do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.
(art. 49 ust. 1 pkt 8)Zatrzymywania się na pasie między jezdniami jest zabronione
(art. 49 ust. 3)Zatrzymywanie się i postój na autostradzie są zabronione, chyba że następuje na skutek awarii pojazdu.
 (art. 50)Podczas unieruchomienia pojazdu na autostradzie z powodu awarii, kierujący pojazdem jest obowiązany ostrzec innych uczestników ruchu zgodnie z art. 50 ust. 1 poprzez:
ustawienie trójkąta ostrzegawczego 100 m za pojazdem na tym samym pasie lub na poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu
włączenie świateł awaryjnych na czas unieruchomienia; jeżeli pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne.
Należy wykonać obie te czynności. Sygnalizowanie obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.