Uczestnik ruchu

Uczestnik ruchu to pieszy, kierowca, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze Definicja ta swoim zakresem obejmuje wszystkie osoby, które real­nie uczestniczą w ruchu drogowym, z wyjątkiem osób przebywających w pojeź­dzie lub na pojeździe. W pierwszym przypadku chodzi o pasażerów pojaz­du, w drugim przypadku o członków brygad roboczych (np. ładunkowych, polowych) przewożonych […]

Droga ekspresowa

definicja oznacza drogę dwu – lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania  występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych Analogicznie do autostrady droga ekspresowa jest odpowiednio oznaczona specjalnymi znakami drogowymi. Początek lub kontynuację drogi ekspresowej oznacza znak D-7 droga ekspresowa, a jej koniec znak D-8 koniec drogi ekspresowej.  Definicja ta ma związek […]

Autostrada

Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Autostrada to droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe […]

Droga

wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów , łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt Drogi publiczne, z wyjątkiem autostrad płatnych, przeznaczone do ruchu powinny odpowiadać szczegółowym warunkom technicznym […]

Droga twarda

drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych, lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi Droga o nawierzchni tłuczniowej albo żwirowej nie jest drogą twardą

Jezdnia

część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni Drogi dwujezdniowe składają się z dwóch odrębnych jezdni, rozdzielonych najczęściej środkowym pasem zieleni lub barierą odpowiedniej konstrukcji w stosunku do przeznaczenia oraz wymagań bezpieczeństwa ruchu. Drogi te przeznaczone są do jazdy w przeciwnych kierunkach. W takim przypadku  każda tych dróg  jest […]

Pas ruchu

każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi Definicja ta ma związek z przepisami zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 2 Kodeksu Drogowego, określającymi w szczególności: akt prawny opis zdarzenia (art. 16 ust. 3 i 4) ruchu prawostronnego (art. 17 ust. 1 pkt 3) włączania się do ruchu […]

Pobocze

część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt P-7a„linia krawędziowa przerywana” P-7b„linia krawędziowa ciągła” Definicja ta ma związek z przepisami zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 3 Kodeksu Drogowego, określającymi w szczególności: akt prawny opis zdarzenia (art. 16 ust. 5) w sprawie poruszania […]

Skrzyżowanie

skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. Z punktu widzenia geometrycznego skrzyżowania dróg mają różne kształty.  Skrzyżowanie […]

Chodnik

chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 2 Kodeksu Drogowego, a w szczególności dotyczącymi ruchu pieszych art. 11 zakazu przechodzenia przez jezdnię w określonych warunkach art. 14 pkt 7 zakazu jazdy wzdłuż po chodniku art. 26 ust. 3 pkt 3 przejeżdżania pojazdu […]