Wirtualna szkoła jazdy

Skrzyżowanie

skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze.

Z punktu widzenia geometrycznego skrzyżowania dróg mają różne kształty. 

  • Skrzyżowanie powstałe z przecięcia dróg ma kształt krzyża lub litery X,
  • odgałęzienia jednej od drugiej – kształt litery T. 
  • rozwidlenia dróg – kształt litery Y. 
  • Szczególnym rodzajem skrzyżowania dróg jest skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym.

Kierujący pojazdem powinien znać zasady ruchu obowiązujące przy.

  • przejeżdżaniu skrzyżowań równorzędnych
  • skrzyżowań ze znakami drogowymi
  • skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 
  • skrzyżowań o ruchu kierowanym przez uprawnioną osobę
  • skrzyżowań o ruchu okrężnym

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego. a w szczególności dotyczącymi:

definicji drogi ekspresowejart. 2 pkt 4
przechodzenia pieszego przez jezdnię poza przejściem dla pie­szychart. 13 ust. 2 i 3
zakazu zawracania na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżo­wania lub miejsca do tego przeznaczonegoart. 22 ust. 6 pkt 3
zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego, z wyjątkiem skrzyżowa­nia o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest
kierowany
art. 24 ust. 7 pkt 3
przecinania się kierunków ruchuart. 25
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżo­waniu przez jezdnię drogi poprzecznej,na którą
wjeżdża pojazd
art. 26 ust. 2
możliwości wyprzedzania na skrzyżowaniu i przejeździe tramwa­jowym, na których ruch jest kierowanyart. 28 ust. 6
zakazu zatrzymywania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległo­ści mniejszej niż 10 m od niegoart. 49 ust. 1 pkt 1

Przecięcie drogi z torami kolejowymi powinno odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przecięcia linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. 

Dz.U. Nr 33. poz. 144 

Dz.U. Nr 100. poz. 1082

Torowisko przecinające drogę twardą w jednym poziomie nie stanowi obszru skrzyżowania, tylko przejazd kolejowy lub torowisko tramwajowe