Wirtualna szkoła jazdy

Uczestnik ruchu

Uczestnik ruchu to pieszy, kierowca, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze

Definicja ta swoim zakresem obejmuje wszystkie osoby, które real­nie uczestniczą w ruchu drogowym, z wyjątkiem osób przebywających w pojeź­dzie lub na pojeździe. W pierwszym przypadku chodzi o pasażerów pojaz­du, w drugim przypadku o członków brygad roboczych (np. ładunkowych, polowych) przewożonych pojazdem ciężarowym lub na przyczepie. Do uczestników ruchu adresowanych jest wiele norm mających charakter zasad generalnych (np. określających obowiązek zachowania ostrożności) oraz norm określających sposób zachowania się w konkretnych sytuacjach.Poza wymienionymi osobami na drodze mogą znajdować się również inne osoby, które wykonują na niej określone roboty lub inne czynności (np. robotnicy drogowi, policjanci kierujący ruchem). Stanowią oni odręb­ną grupę osób niezaliczanych do uczestników ruchu, do których adresowane są konkretne normy.

Definicja ta ma bezpośredni związek  z przepisami ruchu drogowego

Ustawa o Ruchu Drogowym

Art. 2- Ustawa o Ruchu Drogowym
• definicja zachowania szczególnej ostrożności (art. 2 pkt 22)
Art. 2
• definicja wymijania, omijania i wyprzedzania (art. 2 pkt 26-28)
Art. 3
• zachowanie ostrożności, szczególnej ostrożności i unikanie wszel­kiego działania (zaniechania), które mogłoby spowodować zagro­żenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu oraz inne skutki (art. 3)
Art. 4
• ograniczenie zaufania (art. 4)
Art. 5
• zbieg dyspozycji wskazujących na różny sposób zachowania się (art. 5)
Art. 6
• osoby uprawnione do dawania poleceń i sygnałów na drodze (art. 6)
Art. 9
• ułatwienie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego (art. 9)
Art. 23
• zachowanie bezpiecznego odstępu przy wymijaniu i omijaniu (art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2)
Art. 23
• ustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu przy cofaniu (art. 23 ust. 1 pkt 3)
Art.24
• zachowanie bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu oraz sposób wyprzedzania pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo (art. 24 ust. 2 i 5)
Art. 33
• zakaz jazdy rowerem lub motorowerem po jezdni obok innego uczestnika ruchu (art. 33 ust. 3 pkt 1)
Art.42
• noszenie przez niewidomego białej laski w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu (art. 42)
Art. 45
• zakaz umieszczania na drodze przedmiotów wprowadzających w błąd uczestników ruchu (art. 45 ust. 1 pkt 7)
Art. 52
• zakaz oślepiania światłem szperacza (art. 52 ust. 3)
Art. 129
• legitymowanie, wydawanie poleceń oraz używanie odpowiednich urządzeń do wydawania poleceń (art. 129 ust. 2 pkt 1, 7b, 12)