Wirtualna szkoła jazdy

Droga

wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów , łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt

Drogi publiczne, z wyjątkiem autostrad płatnych, przeznaczone do ruchu powinny odpowiadać szczegółowym warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia  2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U. Nr 43, poz. 430).  Natomiast autostrady płatne powinny odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia  16 stycznia 2002 r  . w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych  (Dz.U. Nr 12. poz. 116).  Przepisy te wskazują elementy drogi i uwarunkowania ich występowania oraz określają jakim parametrom technicznym i użytkowym powinny one odpowiadać na drogach poszczególnych klas.

   (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

(Dz.U. Nr 12. poz. 116).