Wirtualna szkoła jazdy

Szczególna ostrożność

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększe­niu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

W skrócie

Zachowanie szczególnej ostrożności nakazuje:

 • Każdy minięty właśnie znak ostrzegawczy
 • Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator

Szczególna ostrożność obowiązuje kierującego przy:

 • Włączaniu się do ruchu
 • Zmianie kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu
 • Cofaniu pojazdu, wyprzedzaniu, zbliżaniu się do skrzyżowania
 • Zbliżaniu się kierującego do przejścia dla pieszych
 • Przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku
 • Zbliżaniu się do przejazdu dla rowerzystów
 • Zbliżaniu się kierującego i przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy
 • Przejeżdżaniu przez tory tramwajowe
 • Jeździe w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 • Przejeżdżaniu obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą “L” i jeździe za nim
 • Przejeżdżaniu obok autobusu szkolnego
 • Omijaniu pojazdu przeznaczonego do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli, w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży
 • Omijaniu oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej

Przepisy dotyczące szczególnej ostrożności

Art. 3 – Ustawa o Ruchu Drogowym

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeń­stwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby po­ciągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.
3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obo­wiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić,powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.
 

Art. 13 ust. 1 – Ustawa o Ruchu Drogowym

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
 

Art. 1 7 ust. 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Włączania się do ruchu.
2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej

Art. 22 ust. 1 – Ustawa o Ruchu Drogowym

1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczegól­nej ostrożności.

Art. 23 ust. 1 pkt 3 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Cofanie.
 
3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
 

Art. 24 ust. 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Wyprzedzanie.

2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania

Art. 25 ust. 1 i 3 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Przecinanie się kierunków ruchu.
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustą­pić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

Art. 26 ust. 1 i 6 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Przecinanie się kierunków ruchu.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostroż­ność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przy­stanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

Art. 27 ust. 1 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Przecinanie się kierunków ruchu.
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
 

Art. Przecinanie się kierunków ruchu. – Ustawa o Ruchu Drogowym

Przecinanie się kierunków ruchu.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowią­zany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przej­rzystość powietrza jest zmniejszona.
6. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

Art. 30 ust. 1 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniej­szonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto.
1)
kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;


2)
kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:
a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.2.
Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.


3.
Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Art. 33 ust. 1 i 6 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Korzystania przez kierującego rowerem jednośladowym z drogi dla rowerów i pieszych oraz z chodnika lub drogi dla pieszych.
 
1.Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowe­rów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szcze­gólną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Art. 53 ust. 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Uprzywilejowania pojazdów w ruchu.
 
2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy

Art. 54. Prawo o ruchu drogowym

ZASADY RUCHU POJAZDU WYKONUJĄCEGO PRACE NA DRODZE
 

1.
Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.


2.
Kierujący pojazdem, o którym mowa w ust. 1, może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju, z tym że:
1)
na jezdni jednokierunkowej oraz poza obszarem zabudowanym, podczas oczyszczania drogi ze śniegu, dopuszcza się również jazdę przy lewej krawędzi jezdni;


2)
jazdę po chodniku dopuszcza się tylko przy zachowaniu bezpieczeństwa pieszych.2a.
Kierujący pojazdem, o którym mowa w ust. 1, może korzystać z autostrady lub drogi ekspresowej nawet wtedy, gdy pojazd ten nie jest pojazdem samochodowym lub jego konstrukcja uniemożliwia rozwinięcie prędkości co najmniej 40 km/h.


3.
Pojazd, który ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie na drodze może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym, powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.


4.
Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 31 holowanie pojazdu silnikowego ust. 1 pkt 5, używania żółtych sygnałów błyskowych do innych celów niż określone w ust. 1 i 3.

Art. 55 ust. 3 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Przejeżdżania obok pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego.
 
3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu, o którym mowa w ust. 1, lub jadąc za nim, jest obowiązany zacho­wać szczególną ostrożność.

Art. 57 ust. 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Omijania pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w czasie ich wsiadania lub wysiadania.
 
2. Kierujący pojazdem, omijając pojazd, o którym mowa w ust. 1(Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z ty­łu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tab­lice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci, lub młodzieży.) jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci, lub młodzieży zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.

Art. art. 57a – Ustawa o Ruchu Drogowym

Przejeżdżania obok autobusu szkolnego.
 
1. Kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne.
2. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok autobusu szkolnego, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
3. Jeżeli autobus szkolny przewozi inne osoby lub nie przewozi żadnych osób, tablice z napisem „autobus szkolny” powinny być zdjęte, zasłonięte lub złożone.

Art. 58 ust. 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym

Omijania pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie ich wsiadania lub wysiadania.

2. Kierujący pojazdem, omijając pojazd, o którym mowa w ust. 1 (Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.) jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.