Wirtualna szkoła jazdy

Kategorie prawa jazdy

Kategoria prawa jazdy oznacza uprawnienia do kierowania danym typem pojazdu. Od kategorii zależy także minimalny wiek uprawniający do starania się o prawo jazdy.

Kategoria AM

motorower

czterokołowiec lekki

a) motorowerem.
b) czterokołowcem lekkim.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM.

Kategoria A1

motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3
motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;

Kategoria A2

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E.

Kategorii A:

a) motocyklem.

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2.

21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A.

24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:  A –  jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

Kategorii B1:

a) czterokołowcem.

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T.

Kategorii B:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla.

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2.

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

e) uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”;

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E.

Kategorii C1:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu.

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E.

Kategorii C:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu.

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9.

Kategorii D1:

a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m.

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9.

Kategorii D:

a) autobusem.

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej.

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9.

Kategorii T:

a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T

Kategorii B+E

kategorii B+E – pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.

Minimalny wymagany wiek – 18 lat.

Kat. B+E – Samochód osobowy z przyczepą

Kategorii C+E

Uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii C łącznie z przyczepą lub naczepą.

Minimalny wymagany wiek – 21 lat.

Kat. C+E – Ciężarówka z naczepą 
Kat. C+E – Ciężarówka z przyczepą  

Kategorii D+E

Uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii D łącznie z przyczepą.
Minimalny wymagany wiek – 24 lata.

Kat. D+E – Autobus przegubowy

Kategorii C1+E

Kategorii C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy.

Minimalny wymagany wiek – 18 lat.

Kategorii C1+E

Kategorii C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy.

Minimalny wymagany wiek – 18 lat.

Kat. C1+E – Zespół pojazdów do 12t

Kategorii D1+E

kategorii D1+E – zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;”,

Minimalny wymagany wiek – 21 lat.

Kat. D1+E – Mikrobus z przyczepą
 

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 970 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) kategorii D1+E – zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;”,

b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”;

1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

2) Prawo jazdy kat B – uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

W polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe: 

29) 96 – potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów