Kolumna pieszych

kolumna pieszych – zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub dowódcę

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami dotyczącymi w szcze­gólności.

Art.12 – Ustawa o Ruchu Drogowym

ruchu kolumn pieszych.
Art. 24 ust. 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym
zachowania bezpiecznego odstępu przy wyprzedzaniu kolumny pieszych.
Art. art. 25 ust. 4 pkt 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym
zakazu rozdzielania kolumn pieszych przez kierujących pojazdami.
Art. art. 45 ust. 1 pkt 1 – Ustawa o Ruchu Drogowym
zakazu prowadzenia kolumny pieszych przez osobę w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu .