Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – inne wykroczenia w ruchu drogowym

niestosowanie się do znaków drogowych D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących różnych wykroczeń.

Opis naruszeniakwota
zł.
Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 100
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia od 50 do 200
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej pojazdem pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej od 50 do 200
Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 100
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym50
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200
Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogachod_200 do 500
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową

300
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”


B-3a „zakaz wjazdu autobusów”


B-4 „zakaz wjazdu motocykli”

550
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych

B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”


B-35 „zakaz postoju”B-37 „zakaz postoju w dni …”


B-38 „zakaz postoju w dni …”


B-39 „strefa ograniczonego postoju”

400
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych
D-18 „parking”

D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29,D-18a „parking miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29P-18 „stanowisko postojowe”

P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”

P-20 „koperta”

P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego

D-18

D-18a

D-18b
800