Wirtualna szkoła jazdy

Mandaty – używanie pojazdów w ruchu drogowym

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym”.

Opis naruszeniakwota
zł.
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 300
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim200
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne100
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu50
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi100
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem100
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe200
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone50
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem200
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci 200
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób50
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby200
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym100