Światła samochodowe do jazdy dziennej

Używanie świateł do jazdy dziennej podczas jazdy

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 51 ust. 2.

W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

Z powyższego ustępu dowiadujemy się, że kierowca może (ale nie musi) używać świateł do jazdy dziennej tylko w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. A co w przypadku, jeśli przejrzystość powietrza jest zmniejszona (wskutek mgły lub opadów atmosferycznych)?

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 30 ust. 1.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
    a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
    b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;

Tak więc, w dzień podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza należy jechać na światłach mijania lub przeciwmgłowych, a nie do jazdy dziennej. Dodajmy, że w takim wypadku za jazdę na światłach dziennych grozi mandat.

Warunki techniczne dla świateł do jazdy dziennej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 roku w Art. 12 ust. 3 pkt 7 dopuszcza wyposażenie samochodu w światła do jazdy dziennej.

Natomiast warunki techniczne dla tych świateł określa załącznik nr 6 tego Rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 roku

Załącznik nr 6
Liczba świateł: 2
Barwa: biała
Rozmieszczenie na długości pojazdu: z przodu w taki sposób, aby wysyłane światło nie olśniewało kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdu
Rozmieszczenie na szerokości pojazdu: nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm [*]
[*] Jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m (1,4 m dla światła hamowania „stop” ipozycyjnego tylnego ciągnika), odległość ta może być zmniejszona do 400 mm (dla ciągnika min. 500 mm)
Rozmieszczenie na wysokości pojazdu: 250-1500 mm
Sygnał kontrolny włączenia: dopuszcza się
Połączenia elektryczne
Światła do jazdy dziennej:
powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,
powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu, 
przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej
Do punktów 1 i 3 odnosi się nastepujący przypis:
Dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2009r. W pojazdach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009r. dopuszcza się następujące wymagania w zakresie połączeń elektrycznych: połączenie elektryczne może być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne.

Przed wejściem w życie powyższego Rozporządzenia obowiązywały zapełnie inne warunki dla połączeń elektrycznych świateł do jazdy dziennej. Poprzednie Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 brzmiało tak:

[stara wersja] Połączenie elektryczne powinno być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne. Powinny się automatycznie wyłączać, jeżeli włącza się światlo mijania lub drogowe, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania światła mijania lub drogowego jako ostrzegawczego sygnału świetlnego. [stara wersja]

Obowiązek wyposażenia samochodów w światła do jazdy dziennej

Obowiązek wyposażenia nowych modeli pojazdów w światła do jazdy dziennej reguluje Dyrektywa Unii Europejskiej 2008/89/WE zmieniająca dyrektywę 70/156/EWG, w sposób następujący:

Dyrektywa Unii Europejskiej 2008/89/WE z dnia 24 września 2008

Art. 2
Ze skutkiem od dnia 7 lutego 2011 r. w przypadku pojazdów kategorii M1 i N1 oraz od dnia 7 sierpnia 2012 r. w przypadku pojazdów innych kategorii, jeżeli nie są spełnione wymogi określone w dyrektywie 76/756/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą, państwa członkowskie, ze względu na instalację urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej, odmawiają udzielenia homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu dla nowych typów pojazdów.

Zauważmy, że mowa o homologacji dla nowych typów (modeli) samochodów, a nie dla nowych samochodów.

Konieczność homologacji i oznakowania dla świateł do jazdy dziennej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 roku

Art. 10 ust. 1
Przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochroną środowiska mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:
1) oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – „E” lub Unii Europejskiej – „e”;
2) oznakowane są cechami producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji;
3) oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji;
4) oznakowane są znakiem zgodności zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności i akredytacji; przepisu nie stosuje się do przedmiotów wyposażenia i części oznakowanych znakiem bezpieczeństwa na podstawie dotychczasowych przepisów o badaniach i certyfikacji;