Wymijanie, omijanie, cofanie

Wymijanie

Wymijanie jest to przejeżdżanie lub przechodzenie obok pojazdu, lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, to trzeba zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość, albo nawet zatrzymać się.

Jeżeli zwężenie jezdni nie pozwala na jednoczesne wyminięcie się dwóch pojazdów, to pierwszeństwo ma ten pojazd, który ma wolną swoją stronę jezdni. W tej sytuacji kierujący ciężarówką ma swoją stronę jezdni zajętą i dlatego przejeżdża dopiero po przejechaniu samochodu cysterny.

Często się zdarza, że takie zwężone miejsca oznakowane są znakami drogowymi wskazującymi pierwszeństwo przejazdu. W sytuacji przedstawionej powyżej znak D-5 informuje kierującego samochodem osobowym, że to właśnie on ma pierwszeństwo przejazdu, natomiast znak B-31 zabrania kontynuowania jazdy kierującemu samochodem ciężarowym bez sprawdzenia, czy z przeciwka nie zbliża się pojazd posiadający pierwszeństwo przejazdu, chyba, że istnieje możliwość jednoczesnego przejazdu obu pojazdów.

Na zwężonym po obu stronach odcinku drogi, na którym nie ma znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, pojazd mniejszy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi większemu, cięższemu, natomiast w sytuacji, kiedy zwężony odcinek jezdni znajduje się na wzniesieniu, pierwszeństwo przejazdu posiada pojazd który jedzie pod górę. 

B-31
D-5

Używanie świateł podczas wymijania

W nocy podczas wymijania się pojazdów, kierujący pojazdem jadąc z włączonymi światłami drogowymi (długie) powinien odpowiednio wcześniej zmienić je na światła mijania tak, aby nie oślepić nadjeżdżającego z przeciwka. Zmiana świateł przez jednego kierującego jest jednocześnie znakiem do takiej samej zmiany świateł dla kierującego pojazdem jadącym z przeciwka.

Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:

 • pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe – drugi jest obowiązany uczynić to samo
 • do pojazdu poprzedzającego, jeżeli znajduje się w takiej odległości, że jego kierowca może być oślepiony światłami
 • pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami

Omijanie

Omijanie – jest to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się uczestnika ruchu lub nieruchomej przeszkody.

Podczas wykonywania manewru omijania należy pamiętać, że ktoś może wtargnąć na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody. Dlatego też w trakcie tego manewru należy zachować bezpieczny odstęp oraz zmniejszyć prędkość. Przed rozpoczęciem manewru (jeżeli musimy zmieniać pas ruchu) należy przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwka. Kierujący pojazdem omijającym, ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od omijanego pojazdu, osób pracujących na jezdni, pieszego lub przeszkody, a w razie potrzeby powinien również zmniejszyć prędkość.

Nie wolno omijać

pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Złamanie tego zakazu jest bardzo częstą przyczyną wypadków z udziałem pieszych.

pojazdów oczekujących przed przejazdem kolejowym, jeżeli manewr wiązałby się z wjazdem na pas dla przeciwnego kierunku ruchu.

Reguły postępowania obowiązujące kierującego pojazdem podczas omijania:

 • upewnij się, czy nic nie jedzie
 • spójrz do tyłu (może ktoś Cię wyprzedza)
 • spójrz do przodu
 • sprawdź, czy masz wolne miejsce
 • zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu jeszcze raz, upewnij się, czy bezpiecznie wykonasz ten manewr
 • rozpocznij manewr przejeżdżania obok przeszkody lub stojącego pieszego zachowując bezpieczny odstęp; kierownicę trzymaj oburącz
 • zasygnalizuj zamiar powrotu na wcześniej zajmowany pas ruchu
 • zjedź łagodnym łukiem na wcześniej zajmowany pas ruchu kontynuuj jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni 

Cofanie

Cofanie – Jest manewrem o tyle nietypowym, że pojazd podczas jego wykonywania porusza się w kierunku przeciwnym do obowiązującego na danym pasie ruchu. Dlatego też przed rozpoczęciem manewru oraz w trakcie jego trwania kierujący pojazdem musi zachować szczególną ostrożność.

W ustawie o ruchu drogowym nie jest jednoznacznie opisana zasada cofania. Art. 23. mówi jedynie. że przy cofaniu należy ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

 • sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia
 • upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się, kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby

Zabrania się cofania pojazdu w:

 • tunelu
 • na moście
 • na wiadukcie
 • na autostradzie 
 • na drodze ekspresowej.