Pieszy

Pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębny­mi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowa­dzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej

Znak B-41 “zakaz ruchu pieszych” 

Pieszy jest uczestnikiem ruchu, w zwiazku z tym do niego będą się odnosić przepisy adresowane do uczestników ruchu drogowego oraz adresowane bezpośrednio do pieszego. 
Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ogólnymi oraz przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi.

   Art. 2 –  punkt 17 Ustawa o Ruchu Drogowym

 definicja uczestnika ruchu
Art. 2 –  punkt 23 Ustawa o Ruchu Drogowym
•    definicja ustąpienia pierwszeństwa
Art. 11 –  Ustawa o Ruchu Drogowym
•    ruchu wzdłuż drogi 
Art. 13 –  Ustawa o Ruchu Drogowym
•    przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 
Art. 14 –  Ustawa o Ruchu Drogowym
•    zakazów dla pieszych.
Art. 26 –  Ustawa o Ruchu Drogowym
•    pierwszeństwa pieszego na przejściu dla pieszych, przechodzącego przez chodnik, idącego do tramwaju lub na chodnik.
Art. 33 ust.1 –  Ustawa o Ruchu Drogowym
•    pierwszeństwa  pieszego  korzystającego z drogi  dla  rowerów i pieszych 
Art. 33 ust. 6 –  Ustawa o Ruchu Drogowym
•    ustępowania miejsca pieszemu przez kierującego rowerem, gdy ko­rzysta z drogi dla rowerów i pieszych oraz chodnika. 
Art. 43 –  Ustawa o Ruchu Drogowym
•    warunków korzystania z drogi przez dziecko.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
§ 30. Znak B-41 “zakaz ruchu pieszych” oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.