Wirtualna szkoła jazdy

Sygnalizowanie i postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku

Każdemu może się przytrafić przymusowy postój, czy to z powodu awarii silnika, czy też przy okazji stłuczki lub wypadku. Warto wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić, aby nie blokować ruchu i nie narażać się na konsekwencje z powodu nieprawidłowego zatrzymania pojazdu. Oto, co mówi ustawa na ten temat.

W przypadku awarii i przymusowego postoju, sposób sygnalizowania tego faktu innym uczestnikom ruchu drogowego zależy od tego, gdzie pojazd uległ awarii. Przeszkoda jaką jest stojący na drodze pojazd musi być w porę dostrzeżona przez nadjeżdżających kierowców. Im szybciej poruszają się samochody, tym wcześniej kierowca musi być ostrzeżony o przeszkodzie, aby był w stanie odpowiednio wcześnie zareagować. Dlatego sposoby sygnalizowania awarii na drodze są różne, w zależności od miejsca jej wystąpienia. Ustawa mówi o postępowaniu w przypadku awarii na trzech rożnych obszarach:

 • autostrada i droga ekspresowa
 • droga poza obszarem zabudowanym
 • droga na obszarze zabudowanym

Należy zwrócić uwagę na to, że:

 • sygnalizowanie awaryjnego postoju dotyczy zarówno pojazdu silnikowego (samochodu, motoru) jak i przyczepy
 • sygnalizowanie awaryjnego postoju dotyczy postoju na drodze twardej (wraz z jej poboczem), a nie dotyczy dróg nieutwardzonych
 • jeśli pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, to ich funkcję przy sygnalizowaniu awarii przejmują światła pozycyjne (przednie i tylne)
 • pod pojęciem trójkąta ostrzegawczego rozumiemy specjalny trójkąt posiadający homologację, stanowiący obowiązkowe wyposażenie pojazdu
 • sygnalizowanie awaryjnego postoju obowiązuje przez cały czas postoju

Umieszczenie trójkąta ostrzegawczego

Trójkąt ostrzegawczy służy do sygnalizowania awaryjnego postoju pojazdu silnikowego lub przyczepy na drodze. Sposób jego umieszczenia uzależniony jest od miejsca postoju pojazdu. W skrócie, odległość umieszczenia trójkąta ostrzegawczego od uszkodzonego pojazdu jest następująca:

 • na autostradzie i drodze ekspresowej: 100 metrów za pojazdem
 • na drodze poza obszarem zabudowanym: od 30 do 50 metrów za pojazdem
 • na drodze w obszarze zabudowanym: bezpośrednio za pojazdem lub na nim

Awaria na autostradzie i drodze ekspresowej

Kiedy sygnalizować? Gdy uszkodzony pojazd stoi na jezdni lub na poboczu.

Kiedy nie trzeba sygnalizować? Gdy uszkodzony pojazd stoi w miejscu specjalnie wyznaczonym do postoju, na przykład na przydrożnym parkingu.

Jak sygnalizować? Poprzez włączenie świateł awaryjnych (lub pozycyjnych przy braku awaryjnych) oraz umieszczenie trójkąta ostrzegawczego 100 m za uszkodzonym pojazdem.

kontrolka świateł awaryjnych
kontrolka świateł pozycyjnych

Na rysunku 1 awaria samochodu ma miejsce na autostradzie. Zgodnie z Ustawą, konieczne jest ustawienie trójkąta ostrzegawczego 100 metrów za pojazdem. Ponieważ samochód stoi na jezdni na prawym pasie, trójkąt również ustawiamy na jezdni, na tym samym pasie. Gdyby stał na poboczu, to trójkąt również ustawilibyśmy na poboczu. Włączamy światła awaryjne. Dodatkowo pamiętamy o włożeniu kamizelki odblaskowej, co znacznie poprawi nasze bezpieczeństwo przy poruszaniu się wokół samochodu.

Rys 1 – awaria samochodu na autostradzie

Na tych samych zasadach postępujemy w przypadku awarii na drodze ekspresowej, co pokazuje rysunek 2 (droga dwupasmowa) i 3 (droga jednopasmowa). Trójkąt ustawiamy na tym samym pasie, na którym stoi uszkodzony samochód i włączamy światła awaryjne.

Rys 2 – awaria samochodu na drodze ekspresowej dwupasmowej
Rys 3 – awaria samochodu na drodze ekspresowej jednopasmowej

Awaria na drodze poza obszarem zabudowanym

Kiedy sygnalizować? Gdy uszkodzony pojazd stoi na jezdni, na której obowiązuje zakaz zatrzymywania lub gdy stoi na poboczu i nie jest widoczny z dostatecznej odległości.

Kiedy nie trzeba sygnalizować? Gdy uszkodzony pojazd stoi na jezdni, na której nie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub gdy stoi na poboczu i jest dobrze widoczny z daleka. Także w przypadku, gdy stoi na drodze nieutwardzonej.

Jak sygnalizować? Poprzez włączenie świateł awaryjnych (lub pozycyjnych przy braku awaryjnych) oraz umieszczenie trójkąta ostrzegawczego 30-50 m za uszkodzonym pojazdem.

Rysunek 4 i 5 przedstawia awarię samochodu na zwykłej drodze poza obszarem zabudowanym. W przedstawionych sytuacjach w miejscu, gdzie zepsuł się samochód, obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Włączamy światła awaryjne i umieszczamy trójkąt ostrzegawczy w odległości 30-50 m za pojazdem. Trójkąt umieszczamy na tym pasie, na którym stoi uszkodzony samochód.

Rys 4 – awaria samochodu na drodze dwupasmowej poza obszarem zabudowanym
Rys 5 – awaria samochodu na drodze jednopasmowej poza obszarem zabudowanym

Awaria na drodze w obszarze zabudowanym

Kiedy sygnalizować? Gdy uszkodzony pojazd stoi na jezdni, na której obowiązuje zakaz zatrzymywania.

Kiedy nie trzeba sygnalizować? Gdy uszkodzony pojazd stoi na jezdni, na której nie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub na poboczu. Nie jest istotne, czy stojąc na poboczu jest widoczny z daleka czy nie. Także w przypadku, gdy stoi na drodze nieutwardzonej.

Jak sygnalizować? Poprzez włączenie świateł awaryjnych (lub pozycyjnych przy braku awaryjnych). Dodatkowo, jeśli nie mamy świateł awaryjnych, należy umieścić trójkąt ostrzegawczy bezpośrednio za pojazdem lub na nim (nie wyżej niż na wysokości 1 m).

Rysunek 6 pokazuje sygnalizowanie awarii samochodu na obszarze zabudowanym. W przedstawionej sytuacji w miejscu awarii samochodu obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Awarię sygnalizujemy przez włączenie świateł pozycyjnych, ponieważ przedstawiony na rysunku samochód nie jest wyposażony w światła awaryjne. Umieszczamy również ostrzegawczy trójkąt odblaskowy bezpośrednio za samochodem.

Rys 6 – awaria samochodu na obszarze zabudowanym

Art. 50 – Ustawa o Ruchu Drogowym

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej – w każdym przypadku
2) na pozostałych drogach twardych:
a) poza obszarem zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
b) na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.
2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej  – przez:
a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu
2)  na pozostałych drogach:
a)  poza obszarem zabudowanym – przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie  gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
b)  na obszarze zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.
3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.