Prawo jazdy kategorii „B” i przyczepa – kiedy potrzebne „B+E” a może kod 96

Przyczepa jest to pojazd kołowy bez własnego silnika, przystosowany do ciągnięcia przez pojazd silnikowy. Szczególnym rodzajem przyczepy jest przyczepa lekka, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg i bez konieczności posiadania hamulca najazdowego. Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg posiadają obowiązkowo hamulec najazdowy. Do prowadzenia samochodu z przyczepą lekką wystarczy prawo jazdy kat. B, należy jednak sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym samochodu, jaką przyczepę samochód może ciągnąć.

O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem w kg.
O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca w kg.
Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym wartość masy przyczepy jest większa niż wpis w rubryce O.2, to przyczepa obligatoryjnie musi posiadać hamulec najazdowy.

Na dole strony znajduje się kalkulator, do którego możesz wstawić dane z dowodów rejestracyjnych samochodu i przyczepy i sprawdzić, jakie prawo jazdy jest potrzebne aby ciągnąć przyczepę.

Kiedy wystarczy kategoria B

Ustawa o Kierujących Pojazdami

Art. 6 ust. 1 Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
ust. 2: Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

Ustawa o Prawo o Ruchu Drogowym

Art. 62 ust. 1: Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

Tak więc sama kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) nie przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą, której DMC nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz DMC zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t. Dopuszcza się również ciągnięcie przyczepy lekkiej, czyli takiej, której DMC nie przekracza 750 kg, praktycznie bez względu na masę pojazdu ciągnącego. A zatem łączna DMC takiego zespołu pojazdów z przyczepą lekką może wynosić maksymalnie 4,25 t (ponieważ 3,5t + 750kg = 4,25t).

Kiedy potrzebny jest kod 96 do kategorii B

Rozporządzenie Min. Infr. i Bud. z dn. 20 maja 2016 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

WZÓR PRAWA JAZDY WYDAWANEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2.2.4 W polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:
(…) 96 – pojazdy kategorii B łączone z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu pojazdów przekracza 3500 kg, ale nie przekracza 4250 kg;

Kod 96 potrzebny jest więc, jeśli ciągniemy przyczepę inną niż lekka (taką, której DMC > 750kg) i jeśli DMC samochodu wraz z przyczepą jest większe niż 3,5t ale nie przekracza 4,25t. Tutaj również spełniony musi być warunek, że rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej samochodu, co wynika z przytoczonego wcześniej art. 62 ust. 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Kiedy potrzebna jest kategoria B+E

Ustawa o Kierujących Pojazdami

Art. 6 ust. 1 Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
12) kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

Kategoria B+E uprawnia do kierowania pojazdem o DMC nie przekraczającej 3,5 t i ciągnięcia przyczepy o DMC również nie przekraczającej 3,5t. Rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, co wynika z przytoczonego wcześniej art. 62 ust. 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Oznacza to, że mając kategorię B+E można kierować zespołem pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nawet do 7 t.

Podsumowując, pamiętamy o spełnieniu następujących warunków

  • Masa przyczepy musi być mniejsza od masy ciągnącego ją pojazdu.
  • Przyczepa powyżej 750 kilogramów musi posiadać hamulec najazdowy.
  • Masa i rodzaj przyczepy musi odpowiadać warunkom technicznym zawartym w dowodzie rejestracyjnym (rubryka O.1. oraz rubryka O.2)
  • Bezpieczeństwo i komfort jazdy zmienia się w zależności od masy przyczepy.
  • Dopuszczalne przez Kodeks Drogowy prędkości jazdy z przyczepą omówione są w naszym artykule .

Przykładowe zestawy samochodów z przyczepą (podane poniżej zakresy mas są orientacyjne)

Samochód miejski z małą przyczepą. Waga samochodu do 1600 kg, przyczepa do 400 kg. Wystarczy kategoria B
Auto kompaktowe z przyczepą inną niż lekka. Samochód do 1800 KG PRZYCZEPA -1000 KG. Przyczepa w tym przypadku musi posiadać hamulec najazdowy, gdyż nie jest przyczepą lekką. Zespół pojazdów nie przekracza 3500 kg.  Wystarczy prawo jazdy kategoria B.
Auto kompaktowe z przyczepą kempingową. Samochód -1900 KG PRZYCZEPA KEMPINGOWA -1200 KG. Taki zestaw dopuszczają przepisy, należy jednak pamiętać, że prowadzenie będzie mało bezpieczne i niekomfortowe (mały samochód, duża przyczepa). Wystarczy prawo jazdy kategoria B.
Duże auto osobowe z przyczepą kempingową. Samochód 2250 kg. Przyczepa campingowa -1200 kg. Ponieważ dopuszczalna masa całkowita zestawu nie przekracza 3500 kg Wystarczy prawo jazdy kategoria B.
Ciężkie auto dostawcze i przyczepa lekka. Dostawczy do – 3500 kg. Przyczepa lekka do – 750 kg. Wprawdzie masa zestawu przekracza 3500 kg, ale przy przyczepie lekkiej Konwencja Wiedeńska dopuszcza jazdę, zespołem pojazdów do 4250 kg z kategorią prawa jazdy „B”. Wystarczy prawo jazdy kategoria B.
Auto osobowe z auto lawetą. Auto -1800 kg. Auto laweta -1500 kg. W tym przykładzie załóżmy, że w dowodzie rejestracyjnym w rubryce O.1 jest wpisana wartość 1400 kg (jest to dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem najazdowym dla tego konkretnego samochodu) Nie wolno tworzyć takiego zestawu, ponieważ całkowita masa lawety wynosi 1500 kg Nie wolno tworzyć takiego zestawu.
Samochód terenowy z auto lawetą. Duże auto terenowe – 2850 kg. Auto laweta – 1500 kg. Ponieważ masa zestawu przekracza 3500 kg, bo w rzeczywistości wynosi 4.350 kg, a przyczepa ma powyżej 750 kg, konieczne jest prawo jazdy kategorii B+E. Wpis do prawa jazdy kod 96 zezwala na holowanie przyczepy innej niż lekka, ale do dopuszczalnej masy zespołu pojazdów 4.250 kg Konieczne prawo jazdy kategorii B+E.
Auto dostawcze z lawetą pod łodziową. Samochód dostawczy – 2800 kg Laweta z łodzią -1800 kg. Masa zestawu przekracza 3500 kg i przyczepa nie jest typu lekkiego. Niezbędne jest prawo jazdy kategorii B+E.
Auto dostawcze z dużą przyczepą. Duży samochód dostawczy DMC 3000 kg i przyczepa DMC 2000 kg. Konieczne prawo jazdy kategorii B+E.
Przyczepa inna niz lekka (DMC powyżej 750 kg), auto 2500 kg i przyczepa 1200 kg. DMC zespołu pojazdów wynosi w tym przypadku 3700 kg, ale nie przekracza 4250. Konieczny kod 96 w prawie jazdy.
Podobny przypadek, przyczepa inna niż lekka, 1400 kg i pojazd ciągnący 2800 kg. Razem DMC 4200 kg, pamiętajmy sprawdzić rubrykę O.1 w dowodzie rejestracyjnym. Potrzebny będzie wpis kod 96 w prawie jazdy.
W tym przypadku zakładamy, że przyczepa jest inna niż lekka, jej DMC wynosi 1000 kg a DMC ciągnącego pojazdu to 2000 kg, wpis w rubryce O.1 wynosi 1200 kg. Czy już wiesz jakie powinieneś posiadać prawo jazdy? Jeżeli nie, to zapraszamy do kalkulatora na dole strony, który rozwieje wszelkie wątpliwości.

Jakie warunki należy zatem spełnić aby uzyskać wpis kod  96?

  • trzeba zdać dodatkowy egzamin praktyczny w WORD
  • uzyskać wpis do prawa jazdy (wydział komunikacji)
  • zapis na egzamin w WORD nie wymaga dodatkowego szkolenia w OSK

XXI. WARUNKI TECHNICZNE DOPUSZCZAJĄCE POJAZD DO RUCHU

2. Dopuszczalne podstawowe parametry i dane techniczne pojazdów:
2.1. Dopuszczalna liczba pojazdów w zespole pojazdów: 3, a zespół ciągnięty przez inny pojazd silnikowy niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny – 2 pojazdy
2.2. Dopuszczalna długość pojazdu pojedynczego – 12 m
2.3. Dopuszczalna długość zespołu pojazdów: dwa: pojazd i przyczepa – 18,75 m, pojazd samochodowy i naczepa 16,5 m. trzy: pojazdy (gdy ciągnącym jest ciągnik rolniczy lub poj. wolnobieżny) – 22 m, motocykl, motorower lub rower i przyczepa – 4 m.

Kalkulator