Skrzyżowanie

skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. Z punktu widzenia geometrycznego skrzyżowania dróg mają różne kształty.  Skrzyżowanie […]

Chodnik

chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 2 Kodeksu Drogowego, a w szczególności dotyczącymi ruchu pieszych art. 11 zakazu przechodzenia przez jezdnię w określonych warunkach art. 14 pkt 7 zakazu jazdy wzdłuż po chodniku art. 26 ust. 3 pkt 3 przejeżdżania pojazdu […]

Przejście dla pieszych

przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi wskazuje znak pionowy informacyjny D-6 przejście dla pieszych  Natomiast samo miejsce przejścia dla pieszych – znak poziomy P-10 przejście dla pieszych  O zbliżaniu się do takiego przejścia na niektórych drogach uprzedza […]

Przejazd dla rowerzystów

przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowi­ska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, ozna­czoną odpowiednimi znakami drogowymi Na przejazdach dla rowerzystów ruch może być regulowany za po­mocą sygnalizacji świetlnej Analogicznie, na przejazdach dla rowerzystów nadawane są przez sy­gnalizator S-6 dwa sygnały w kształcie sylwetki roweru  Sygnał zielony zezwala na wjazd na prze­jazd dla rowerzystów. W […]

Przystanek

Przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi   Art. 13 ust. 7 – Ustawa o Ruchu Drogowym obowiązku przechodzenia po przejściu dla pieszych na wysepkę dla pasażerów znajdującą się na przystanku komunikacji publicz­nej, jeżeli łączy się ona […]

Tunel

Tunel – budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znaka­mi drogowymi Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności.  Art. 19 – Ustawa o Ruchu Drogowym zachowania odpowiednich odstępów między pojazdami jadącymi w tunelu (art. 19 ust. 4 i 5)Art. 47.a – Ustawa o Ruchu Drogowym•    oraz zatrzymującymi się (art. 47a)Art. 22 – Ustawa […]

Obszar zabudowany

Obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi zna­kami drogowymi Wjazd na obszar zabudowany oznacza znak D-42 obszar zabudowany, natomiast wyjazd z niego znak D-43 koniec obszaru zabudowanego. Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego o różnym znaczeniu    Art. 6 – Ustawa o Ruchu Drogowym zróżnicowania warunków rozpoznawalności osób uprawnionych do dawania poleceń lub sygnałów na drodze (art. […]

Strefa zamieszkania

Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiedni­mi znakami drogowymi. Wjazd do strefy zamieszkania oznacza znak D-40 strefa zamieszkania, a wyjazd znak D-41 koniec strefy zamieszkania. Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego   Art. 1 – […]

Pieszy

Pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębny­mi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowa­dzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką […]

Kolumna pieszych

kolumna pieszych – zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub dowódcę Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami dotyczącymi w szcze­gólności. Art.12 – Ustawa o Ruchu Drogowym ruchu kolumn pieszych.Art. 24 ust. 2 – Ustawa o Ruchu Drogowymzachowania bezpiecznego odstępu przy wyprzedzaniu kolumny pieszych.Art. art. 25 ust. 4 pkt 2 – Ustawa o Ruchu Drogowymzakazu rozdzielania kolumn pieszych […]